Izvajalec (Petka prevozi Peter Kavčič s.p.) izvaja storitve z vozili po veljavnih predpisih, ki urejajo področje storitev. Skladno s tem izda splošne pogoje storitev, ki so temelj sleherne storitve.

Naročnik je vsaka pogodbena stranka oz. naročnik storitve iz ponudbe izvajalca. Naročnik je hkrati tudi plačnik storitve. Naročnik prevoza koristi kapacitete vozila skladno s specifikacijo navedeno v splošnih pogojih. Izvajalec ni obvezen nuditi storitev nikomur, ki ne soglaša s temi splošnimi pogoji.

PREVOZNA POGODBA – je pogodba, kjer se PREVOZNIK zavezuje, da bo NAROČNIKA oziroma POTNIKA prepeljal do določenega kraja, NAROČNIK pa, da bo PREVOZNIKU plačal ustrezno prevoznino.

666. člen

(1) S prevozno pogodbo se prevoznik zavezuje, da bo prepeljal na določen kraj kakšno osebo ali kakšno stvar, potnik oziroma pošiljatelj pa, da mu bo za to dal določeno plačilo.

(2) Za prevoznika se šteje po tem zakoniku tako tisti, ki se ukvarja s prevozom kot s svojo redno dejavnostjo, kot tudi vsak drug, ki se s pogodbo zaveže, da bo za plačilo opravil prevoz.

668. člen

(1) Pošiljatelj oziroma potnik lahko odstopi od pogodbe, preden se pogodba začne izpolnjevati, mora pa povrniti škodo, ki zaradi tega nastane prevozniku.

(2) Če je prevoznik z začetkom prevoza toliko v zamudi, da dogovorjeni prevoz za drugo stranko nima več pomena, ali če prevoznik noče ali ne more opraviti dogovorjenega prevoza, lahko druga stranka odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev tistega, kar je za prevoz plačala.

701. člen

(1) Prevoznik je dolžan potnika pravočasno prepeljati do določenega kraja.
(2) Odgovoren je za škodo, ki nastane potniku zaradi zamude, razen če je zamuda nastala iz vzroka, ki ga ni mogel odvrniti niti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

Prevoznikova odgovornost za varnost potnikov

702. člen

(1) Prevoznik je odgovoren za varnost potnikov od začetka do konca prevoza, tako v primeru plačanega kot tudi v primeru brezplačnega prevoza, in mora povrniti škodo, nastalo zaradi okvare zdravja, poškodbe ali smrti potnika, razen če je nastala zaradi potnikovega dejanja ali iz zunanjega vzroka, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti.

(2) Določila pogodbe, pa tudi splošnih prevoznih pogojev, tarife ali kakšnega drugega pravnega akta, s katerimi bi se ta odgovornost zmanjševala, so nična.

Odgovornost za prtljago, predano za prevoz, ter za druge stvari

703. člen

(1) Prtljago, ki jo je potnik predal prevozniku, mora ta prepeljati hkrati s potnikom in mu jo po končanem prevozu izročiti.

(2) Za izgubo in poškodbo prtljage, ki jo je potnik predal prevozniku, je ta odgovoren po določbah za prevoz stvari.

(3) Za poškodbo stvari, ki jih ima potnik pri sebi, je prevoznik odgovoren po splošnih pravilih o odgovornosti.

ZAKON O PREVOZNIH POGODBAH (ZPPCP)

4. člen

(vsebina pogodbe)

(1) Pogodbo o prevozu potnikov skleneta prevoznik in potnik ali prevoznik in naročnik prevoza.

6. člen

(izključitev potnika iz prevoza)

(1) Prevoznik ni dolžan sprejeti za prevoz osebe, za katero se zaradi njenega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo prevozniku onemogočila izpolniti njegove obveznosti do drugih potnikov.

(2) Prevoznik sme izključiti iz prevoza potnika, ki s svojim vedenjem nadleguje druge potnike ali ne spoštuje predpisov o javnem redu in miru, ne da bi mu moral vrniti prevoznino.

3) Prevoznik in naročnik prevoza lahko skleneta pogodbo o prevozu enega ali več potnikov za eno ali več potovanj ali za določen čas.

8. člen

(odstop od pogodbe zaradi zamude prevoznika)

Če se prevoz ne začne ob času, ki je določen v pogodbi ali voznem redu prevoznika, lahko potnik oziroma naročnik prevoza odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev prevoznine.

(omejitev višine odškodnine)

(1) V zvezi z istim škodnim dogodkom zaradi smrti, okvare zdravja ali poškodbe potnika, prevoznik ni dolžan plačati več kot 83.333 SDR za posameznega potnika.

(2) Za škodo, ki nastane zaradi zamude oziroma prekinitve potovanja, je prevoznik odgovoren do zneska dvojne prevoznine.

Pokličite Zdaj